Για την υλοποίηση του έργου συνεργάζονται οι ακόλουθοι φορείς:

  • Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κύριος του έργου)
  • Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (φορέας λειτουργίας)
  • Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (αναθέτουσα Αρχή).

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία SPACE HELLAS Α.Ε. μετά από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό.