Σταθμοί μέτρησης Η/Μ ακτινοβολίας

Στα πλαίσιο υλοποίησης του έργου δημιουργήθηκε ένα δίκτυο πεντακοσίων (500) σταθερών σταθμών μέτρησης, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε προεπιλεγμένα σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Επιπρόσθετα, έγινε και η προμήθεια δεκατριών (13) κινητών σταθμών και ισάριθμων κατάλληλα διαμορφωμένων οχημάτων, τα οποία φιλοξενούν τον καθένα από αυτούς του σταθμούς, με σκοπό να αξιοποιηθούν σε ολόκληρη τη χώρα.

Χωροταξικά, οι θέσεις εγκατάστασης όλων των σταθμών επιλέχθηκαν με στόχο την κατά το δυνατόν ομοιογενή κάλυψη της ελληνικής επικράτειας, στοχεύοντας στις περιοχές με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση κατοίκων και εγκατεστημένων κεραιών.

Οι σταθεροί σταθμοί εγκαταστάθηκαν στην οροφή δημόσιων κτιρίων. Η τοποθέτησή τους έγινε ακολουθώντας συγκεκριμένα κριτήρια κατασκευής, τα οποία ισχύουν διεθνώς και εξασφαλίζουν την απομόνωση του ευαίσθητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού από περιβαλλοντικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες (συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, η/μ θόρυβος κλπ.), καθώς και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους προκειμένου η παραγωγή πληροφορίας για κάθε καταμέτρηση να είναι η μέγιστη δυνατή και να γίνεται με τρόπο αξιόπιστο.

Το σύνολο των σταθμών μέτρησης (σταθερών και κινητών) κατασκευάστηκε από την εταιρεία Narda Safety Test Solutions. Όλοι οι σταθμοί μέτρησης αποτελούν νέα αναβαθμισμένα μοντέλα της εταιρείας και υπερπληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις του έργου.

Διαμόρφωση σταθμών μέτρησης – Περιοχές μέτρησης συχνοτήτων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου, λαμβάνονται δύο είδη μετρήσεων: οι ευρυζωνικές (broadband) και οι συχνοεπιλεκτικές (frequency selective). Συνολικά εγκαταστάθηκαν 480 ευρυζωνικοί σταθεροί σταθμοί, 20 συχνοεπιλεκτικοί σταθεροί σταθμοί και 13 συχνοεπιλεκτικοί κινητοί σταθμοί επί των ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων, οι οποίοι συνιστούν στο σύνολό τους 513 σταθμούς μέτρησης του έργου.

Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων, ο σχετικός εξοπλισμός αποτελείται από τον αισθητήρα μέτρησης στους ευρυζωνικούς σταθμούς και το σύστημα τριαξονικών κεραιών στους συχνοεπιλεκτικούς σταθμούς. Ο αισθητήρας και το κεραιοσύστημα αντιστοίχως αποκρίνονται στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και παρέχουν μια ένδειξη για την ένταση του πεδίου σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων.

Η βασική μονάδα μέτρησης του σταθμού επεξεργάζεται το σήμα που λαμβάνει από τον αισθητήρα ή το κεραισύστημα και παρέχει την τιμή μέτρησης της έντασης του πεδίου. Η αποστολή της βασικής μονάδας μέτρησης είναι ο υπολογισμός του πεδίου με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει από τον αισθητήρα ή το κεραιοσύστημα. Ο αισθητήρας μέτρησης και η βασική μονάδα μέτρησης παρέχουν την RMS (μέση τετραγωνική ρίζα) τιμή της έντασης του πεδίου.

Επιπλέον, η βασική μονάδα μέτρησης χειρίζεται την αυτοματοποίηση των μετρήσεων, καθορίζοντας τη συχνότητα δειγματοληψίας μετρήσεων, καθώς και τη χρονική περίοδο υπολογισμού και καταγραφής των μέσων τιμών των μετρήσεων. Είναι επίσης υπεύθυνη για την παρακολούθηση της κατάστασης του συστήματος, μεταδίδοντας ειδοποιήσεις σε οποιαδήποτε περίπτωση ανωμαλίας στη λειτουργία.

Ο εξοπλισμός μέτρησης στο σύνολό του είναι κατάλληλος για τις περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία, βροχόπτωση, άνεμος, κλπ.) που μπορεί να ισχύουν στη θέση εγκατάστασης. Για τον σκοπό αυτό, ο εξοπλισμός έχει κατάλληλη προστασία από τις περιβαλλοντικές συνθήκες, η οποία πιστοποιείται από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού. Ειδικότερα, οι σταθμοί μέτρησης ακολουθούν την προδιαγραφή προστασίας και αδιαβροχοποίησης IP55.

Ο ευρυζωνικός (broadband) σταθμός μέτρησης είναι το μοντέλο AMB-8057-03/G, ενώ ο συχνοεπιλεκτικός (frequency selective) σταθμός μέτρησης είναι το μοντέλο AMS-8061/G.Οι δύο σταθμοί απεικονίζονται στις ακόλουθες εικόνες:

 broadband    selective
 AMB-8057-03/G    AMS-8061/G

Ο ευρυζωνικός σταθμός μέτρησης μετράει στη ζώνη συχνοτήτων 100 kHz – 7 GHz, καθώς και σε τρεις υπο-περιοχές αυτής: EGSM 900 Bandpass 925 MHz – 960 MHz, EGSM 1800 Bandpass 1805 MHz – 1880 MHz, UMTS Bandpass 2110 MHz – 2170 MHz.

Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή που απεικονίζεται στα διαγράμματα είναι η τιμή της ευαισθησίας του σταθερού ευρυζωνικού σταθμού μέτρησης. Πιο συγκεκριμένα αυτή είναι 0,2 V/m για τη ζώνη συχνοτήτων 100 kHz – 7 GHz (ευρυζωνική περιοχή) και 0,03 V/m για τις υποπεριοχές αυτής (EGSM 900, EGSM 1800, UMTS).

Για την πραγματοποίηση συχνοεπιλεκτικών μετρήσεων, ο εξοπλισμός μέτρησης έχει τη δυνατότητα καθορισμού από τον διαχειριστή, έως και 20 υπο-περιοχών συχνοτήτων μέτρησης. Ο εξοπλισμός μέτρησης αποτελείται από σύστημα τριαξονικών, ισοτροπικών κεραιών στη ζώνη συχνοτήτων 100 kHz – 6 GHz, ενώ η βασική μονάδα περιλαμβάνει έναν RF δέκτη (receiver).

Οι υπο-περιοχές που έχουν επιλεγεί από την ΕΕΑΕ και έχουν εισαχθεί σε όλους τους σταθερούς και κινητούς συχνοεπιλεκτικούς σταθμούς μέτρησης είναι οι ακόλουθες:

Band Number
     1     
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
Start (MHz)
     0,1
      2
    87,5
    108
    174
    369
    470
    790
    876
    960
  1.436
  1.710
  1.920
  2.170
  2.500
  2.690
  3.400
  3.770
  5.470
  5.725
Stop (MHz)
      2
    87,5
    108
    174
    369
    470
    790
    876
    960
  1.436
  1.710
  1.920
  2.170
  2.500
  2.690
  3.400
  3.770
  5.470
  5.725
  6.000

 

Για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες και για τα δύο είδη σταθμών, μπορείτε να δείτε τα ακόλουθα τεχνικά φυλλάδια:

Μεθοδολογία Μετρήσεων

Datasheet ευρυζωνικού (broadband)

Datasheet συχνοεπιλεκτικού (selective)

Διακρίβωση ευρυζωνικού (broadband)

Διακρίβωση συχνοεπιλεκτικού (selective)

 

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Το eeae.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
Διαβάστε περισσότερα Αποδέχομαι