Στόχος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων είναι ο διαρκής έλεγχος  της  τήρησης  των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, για την άμεση και συνεχή ενημέρωση των πολιτών.

 

 

 

 

Μάθετε Περισσότερα >>
greece 3d map

500

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

OnlineMap

Σταθμοί μέτρησης Η/Μ ακτινοβολίας

Στα πλαίσιο υλοποίησης του έργου δημιουργήθηκε ένα δίκτυο πεντακοσίων (500) σταθερών σταθμών μέτρησης, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε προεπιλεγμένα σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Επιπρόσθετα, έγινε και η προμήθεια δεκατριών (13) κινητών σταθμών και ισάριθμων κατάλληλα διαμορφωμένων οχημάτων, τα οποία φιλοξενούν τον καθένα από αυτούς του σταθμούς, με σκοπό να αξιοποιηθούν σε ολόκληρη τη χώρα.

Χωροταξικά, οι θέσεις εγκατάστασης όλων των σταθμών επιλέχθηκαν με στόχο την κατά το δυνατόν ομοιογενή κάλυψη της ελληνικής επικράτειας, στοχεύοντας στις περιοχές με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση κατοίκων και εγκατεστημένων κεραιών.

Οι σταθεροί σταθμοί εγκαταστάθηκαν στην οροφή δημόσιων κτιρίων. Η τοποθέτησή τους έγινε ακολουθώντας συγκεκριμένα κριτήρια κατασκευής, τα οποία ισχύουν διεθνώς και εξασφαλίζουν την απομόνωση του ευαίσθητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού από περιβαλλοντικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες (συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, η/μ θόρυβος κλπ.), καθώς και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους προκειμένου η παραγωγή πληροφορίας για κάθε καταμέτρηση να είναι η μέγιστη δυνατή και να γίνεται με τρόπο αξιόπιστο.

Το σύνολο των σταθμών μέτρησης (σταθερών και κινητών) κατασκευάστηκε από την εταιρεία Narda Safety Test Solutions. Όλοι οι σταθμοί μέτρησης αποτελούν νέα αναβαθμισμένα μοντέλα της εταιρείας και υπερπληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις του έργου.

Διαμόρφωση σταθμών μέτρησης – Περιοχές μέτρησης συχνοτήτων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου, λαμβάνονται δύο είδη μετρήσεων: οι ευρυζωνικές (broadband) και οι συχνοεπιλεκτικές (frequency selective). Συνολικά εγκαταστάθηκαν 480 ευρυζωνικοί σταθεροί σταθμοί, 20 συχνοεπιλεκτικοί σταθεροί σταθμοί και 13 συχνοεπιλεκτικοί κινητοί σταθμοί επί των ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων, οι οποίοι συνιστούν στο σύνολό τους 513 σταθμούς μέτρησης του έργου.

Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων, ο σχετικός εξοπλισμός αποτελείται από τον αισθητήρα μέτρησης στους ευρυζωνικούς σταθμούς και το σύστημα τριαξονικών κεραιών στους συχνοεπιλεκτικούς σταθμούς. Ο αισθητήρας και το κεραιοσύστημα αντιστοίχως αποκρίνονται στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και παρέχουν μια ένδειξη για την ένταση του πεδίου σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων.

Η βασική μονάδα μέτρησης του σταθμού επεξεργάζεται το σήμα που λαμβάνει από τον αισθητήρα ή το κεραισύστημα και παρέχει την τιμή μέτρησης της έντασης του πεδίου. Η αποστολή της βασικής μονάδας μέτρησης είναι ο υπολογισμός του πεδίου με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει από τον αισθητήρα ή το κεραιοσύστημα. Ο αισθητήρας μέτρησης και η βασική μονάδα μέτρησης παρέχουν την RMS (μέση τετραγωνική ρίζα) τιμή της έντασης του πεδίου.

Επιπλέον, η βασική μονάδα μέτρησης χειρίζεται την αυτοματοποίηση των μετρήσεων, καθορίζοντας τη συχνότητα δειγματοληψίας μετρήσεων, καθώς και τη χρονική περίοδο υπολογισμού και καταγραφής των μέσων τιμών των μετρήσεων. Είναι επίσης υπεύθυνη για την παρακολούθηση της κατάστασης του συστήματος, μεταδίδοντας ειδοποιήσεις σε οποιαδήποτε περίπτωση ανωμαλίας στη λειτουργία.

Ο εξοπλισμός μέτρησης στο σύνολό του είναι κατάλληλος για τις περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία, βροχόπτωση, άνεμος, κλπ.) που μπορεί να ισχύουν στη θέση εγκατάστασης. Για τον σκοπό αυτό, ο εξοπλισμός έχει κατάλληλη προστασία από τις περιβαλλοντικές συνθήκες, η οποία πιστοποιείται από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού. Ειδικότερα, οι σταθμοί μέτρησης ακολουθούν την προδιαγραφή προστασίας και αδιαβροχοποίησης IP55.

Ο ευρυζωνικός (broadband) σταθμός μέτρησης είναι το μοντέλο AMB-8057-03/G, ενώ ο συχνοεπιλεκτικός (frequency selective) σταθμός μέτρησης είναι το μοντέλο AMS-8061/G.Οι δύο σταθμοί απεικονίζονται στις ακόλουθες εικόνες:

 broadband    selective
 AMB-8057-03/G    AMS-8061/G

Ο ευρυζωνικός σταθμός μέτρησης μετράει στη ζώνη συχνοτήτων 100 kHz – 7 GHz, καθώς και σε τρεις υπο-περιοχές αυτής: EGSM 900 Bandpass 925 MHz – 960 MHz, EGSM 1800 Bandpass 1805 MHz – 1880 MHz, UMTS Bandpass 2110 MHz – 2170 MHz.

Σημειώνεται ότι η ελάχιστη τιμή που απεικονίζεται στα διαγράμματα είναι η τιμή της ευαισθησίας του σταθερού ευρυζωνικού σταθμού μέτρησης. Πιο συγκεκριμένα αυτή είναι 0,2 V/m για τη ζώνη συχνοτήτων 100 kHz – 7 GHz (ευρυζωνική περιοχή) και 0,03 V/m για τις υποπεριοχές αυτής (EGSM 900, EGSM 1800, UMTS).

Για την πραγματοποίηση συχνοεπιλεκτικών μετρήσεων, ο εξοπλισμός μέτρησης έχει τη δυνατότητα καθορισμού από τον διαχειριστή, έως και 20 υπο-περιοχών συχνοτήτων μέτρησης. Ο εξοπλισμός μέτρησης αποτελείται από σύστημα τριαξονικών, ισοτροπικών κεραιών στη ζώνη συχνοτήτων 100 kHz – 6 GHz, ενώ η βασική μονάδα περιλαμβάνει έναν RF δέκτη (receiver).

Οι υπο-περιοχές που έχουν επιλεγεί από την ΕΕΑΕ και έχουν εισαχθεί σε όλους τους σταθερούς και κινητούς συχνοεπιλεκτικούς σταθμούς μέτρησης είναι οι ακόλουθες:

Band Number
     1     
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
Start (MHz)
     0,1
      2
    87,5
    108
    174
    369
    470
    790
    876
    960
  1.436
  1.710
  1.920
  2.170
  2.500
  2.690
  3.400
  3.770
  5.470
  5.725
Stop (MHz)
      2
    87,5
    108
    174
    369
    470
    790
    876
    960
  1.436
  1.710
  1.920
  2.170
  2.500
  2.690
  3.400
  3.770
  5.470
  5.725
  6.000

 

Για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες και για τα δύο είδη σταθμών, μπορείτε να δείτε τα ακόλουθα τεχνικά φυλλάδια:

Μεθοδολογία Μετρήσεων

Datasheet ευρυζωνικού (broadband)

Datasheet συχνοεπιλεκτικού (selective)

Διακρίβωση ευρυζωνικού (broadband)

Διακρίβωση συχνοεπιλεκτικού (selective)

 

Στη χώρα μας έχουν θεσμοθετηθεί όρια αναφορικά με τις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού ορίζονται στις παραγράφους 9 και 10 (κατά περίπτωση) του άρθρου 31 του Νόμου 3431 (ΦΕΚ 13/Α/03-02-2006) με θέμα "Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις" και στα άρθρα 2-4 της υπ' αριθ. 53571/3839 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000) Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά». Η Υπουργική Απόφαση βασίστηκε στη Σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ, L 199 (1999/519/EC), 30-7-1999, «Σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 0 Hz - 300 GHz».

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν θεσπίσει από τα αυστηρότερα όρια στην Ευρώπη. Προβλέπονται βασικοί περιορισμοί και επίπεδα αναφοράς για την έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Οι βασικοί περιορισμοί βασίζονται άμεσα σε αποδεδειγμένες επιπτώσεις στην υγεία και σε βιολογικές μελέτες, ενώ τα επίπεδα αναφοράς χρησιμοποιούνται για την πρακτική εκτίμηση της έκθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί το ενδεχόμενο υπέρβασης των βασικών περιορισμών.

Οι βασικοί περιορισμοί για την έκθεση του κοινού στα εκπεμπόμενα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, βασίστηκαν σε όλες τις μέχρι σήμερα αποδεδειγμένες επιδράσεις και έχουν οριστεί με μεγάλους συντελεστές ασφαλείας (μεγέθους περίπου 50), έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αβεβαιότητες που υπάρχουν όσον αφορά την ατομική ευαισθησία, τις περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς και τις διαφορές όσον αφορά την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του κοινού. Επίσης, πρέπει να υπογραμμιστεί πως τα επίπεδα αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό της έκθεσης προέρχονται από τους βασικούς περιορισμούς, υπό συνθήκες μέγιστης σύζευξης του πεδίου με το εκτιθέμενο σε αυτό άτομο, παρέχοντας έτσι το μέγιστο βαθμό προστασίας.

Ως όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού στην Ελλάδα (παραγρ. 9, άρθρο 31 του Νόμου 3431) θεωρούνται το 70% των τιμών της ΕΕ, εισάγοντας έτσι έναν πρόσθετο συντελεστή ασφαλείας. Ειδικά σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, προβλέπεται περαιτέρω μείωση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού (παραγρ. 10, άρθρο 31 του Νόμου 3431), καθώς αυτά απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών της ΕΕ.

Στον πίνακα 2.1 παρουσιάζονται οι βασικοί περιορισμοί της σύστασης της Ε.Ε. για την περιοχή συχνοτήτων 100kHz-10MHz για την πυκνότητα του επαγόμενου ρεύματος. Στον πίνακα 2.2 παρουσιάζονται οι βασικοί περιορισμοί για την περιοχή συχνοτήτων 100kHz-10GHz για τον ρυθμό ειδικής απορρόφησης (SAR). Για συχνότητες από 10-300GHz οι βασικοί περιορισμοί αφορούν την πυκνότητα ισχύος και παρουσιάζονται στον πίνακα 2.3. Στους πίνακες 2.1 έως 2.3 παρουσιάζονται και οι βασικοί περιορισμοί στη νομοθεσία, όπως προκύπτουν μετά την εφαρμογή των συντελεστών μείωσης 70% και 60% κατά περίπτωση.

Φυσικό μέγεθοςΤιμές ΕΕ (mΑ/m2)Ελληνική νομοθεσία
 

70% τιμών ΕΕ  (mΑ/m2)

60% τιμών ΕΕ  (mΑ/m2)

Πυκνότητα επαγόμενου ρεύματος

f / 500

f / 714

f / 833

Πίνακας 2.1. Βασικοί περιορισμοί της Σύστασης της ΕΕ για την πυκνότητα του επαγόμενου ρεύματος στην περιοχή συχνοτήτων 100kHz-10ΜHz

Φυσικό μέγεθοςΤιμές ΕΕ (mΑ/m2)Ελληνική νομοθεσία
   

70% τιμών ΕΕ (W/kg)

60% τιμών ΕΕ (W/kg)

Μέσος ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR) ολόκληρου του σώματος

0,08

0,056

0,048

Τοπικός ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR) στο κεφάλι και στον κορμό

2

1,4

1,2

Τοπικός ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR) στα άκρα

4

2,8

2,4

Πίνακας 2.2. Βασικοί περιορισμοί της Σύστασης της ΕΕ για την απορροφούμενη ενέργεια από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην περιοχή συχνοτήτων 100kHz-10GHz

Φυσικό μέγεθοςΤιμές ΕΕ (mΑ/m2)Ελληνική νομοθεσία
   

70% τιμών ΕΕ (W/m2)

60% τιμών ΕΕ (W/m2)

Πυκνότητα ισχύος

10

7

6

Πίνακας 2.3. Βασικοί περιορισμοί της Σύστασης της ΕΕ για την πυκνότητα ισχύος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή συχνοτήτων 10-300GHz

Τα επίπεδα αναφοράς αφορούν στα μετρήσιμα φυσικά μεγέθη της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου (Ε), της έντασης του μαγνητικού πεδίου (Η) και της ισοδύναμης πυκνότητας ισχύος επίπεδου κύματος (Ρ). 

Δεδομένου ότι δεν είναι ισοδύναμη η εφαρμογή ενός συντελεστή μείωσης στις τιμές των μεγεθών που αφορούν τα επίπεδα αναφοράς και τους βασικούς περιορισμούς και επειδή η τήρηση των βασικών περιορισμών είναι το ζητούμενο σε κάθε περίπτωση, ενώ τα επίπεδα αναφοράς είναι ουσιαστικά ενδιάμεσα μετρήσιμα μεγέθη που διευκολύνουν πρακτικά την διαπίστωση της συμμόρφωσης με τους βασικούς περιορισμούς, προκύπτει ότι η εφαρμογή των συντελεστών μείωσης στο 60% και 70% κατά περίπτωση, αφορά αποκλειστικά τα μεγέθη των βασικών περιορισμών. Με αυτόν τον τρόπο, άλλωστε, διασφαλίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η μη υπέρβαση των επιπέδων αναφοράς συνεπάγεται και την μη υπέρβαση των βασικών περιορισμών, ενώ η υπέρβαση των επιπέδων αναφοράς, δεν συνεπάγεται κατ' ανάγκη και την υπέρβαση των βασικών περιορισμών. Τα επίπεδα αναφοράς της ελληνικής νομοθεσίας λοιπόν προκύπτουν έτσι ώστε να τηρούνται σε κάθε περίπτωση οι βασικοί περιορισμοί των πινάκων 2.1 έως 2.3 που προαναφέρθηκαν. Δηλαδή, τα επίπεδα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή συντελεστή μείωσης 70% ή 60% ανάλογα με την περίπτωση, στα επίπεδα αναφοράς της Ε.Ε. για τα μεγέθη Ε και Η όταν πρόκειται για την τήρηση των βασικών περιορισμών που αφορούν επαγόμενα ρεύματα και Ε2, Η2 και Ρ όταν πρόκειται για την τήρηση των βασικών περιορισμών που αφορούν SAR ή πυκνότητα ισχύος.

Ο τρόπος εφαρμογής των συντελεστών μείωσης (70% ή 60% κατά περίπτωση όπως προβλέπεται στις παραγράφους 9 και 10, αντίστοιχα, του άρθρου 31 του ν. 3431,ΦΕΚ 13/Α/3.2.2006) στις τιμές που καθορίζονται στα άρθρα 2?4 της υπ' αριθ. 53571/3839 ΚΥΑ (ΦΕΚ. 1105/Β/6.9.2000) και οι προκύπτουσες τιμές αναφέρονται αναλυτικά στην «Εγκύκλιο της Ε.Ε.Α.Ε. για τον καθορισμό ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε εφαρμογή του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/03-02-2006)» της 12-01-2007 με Α.Π. Π/105/104, που εκδόθηκε κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΑΕ στην 183η Συνεδρίαση του της 30.6.2006. 

Στον πίνακα 2.4 παρουσιάζονται τα επίπεδα αναφοράς της ελληνικής νομοθεσίας για διάφορες περιοχές συχνοτήτων στις οποίες λειτουργούν βασικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Περιοχή συχνοτήτων70%60%Εφαρμογές
 

Ε
(V/m)

Η
(A/m)

Ρ
(W/m2)

Ε
(V/m)

Η
(A/m)

Ρ
(W/m2)

 

10-400MHz

23.4

0.0611

1,4

21.7

0.0565

1,2

ραδιοφωνία FM, επικοινωνίες TETRA, εκπομπές VHF, κ.α.

600 MHz

28.2

0.0758

2.1

26.1

0.0702

1.8

εκπομπές TV UHF

800 MHz

32.5

0.0876

2.8

30.1

0.0811

2.4

900 MHz

34.5

0.0929

3.1

31.9

0.0860

2.7

κινητή τηλεφωνία
GSM-900

1800 MHz

48.8

0.1313

6.3

45.2

0.1216

5.4

κινητή τηλεφωνία
GSM-1800

2-300GHz

51

0.1339

7

47.2

0.1239

6

κινητή τηλεφωνία UMTS, μικροκυματικές ζεύξεις, δορυφορικές επικοινωνίες

Πίνακας 2.4. Επίπεδα αναφοράς της Ελληνικής Νομοθεσίας σε διάφορες περιοχές συχνοτήτων όπως προκύπτουν για συντελεστή μείωσης 70% και 60% για τα μεγέθη ης έντασης του ηλεκτρικού πεδίου (Ε), της έντασης του μαγνητικού πεδίου (Η) και της ισοδύναμης πυκνότητας ισχύος επίπεδου κύματος (Ρ)

Σύμφωνα με την σημείωση 8 του πίνακα 2 της ΚΥΑ 53571/3839/6-9-2000 στην περίπτωση των παλμικά διαμορφωμένων πεδίων, όπως για παράδειγμα στο περιβάλλον ραντάρ, προτείνεται ο μέσος όρος της πυκνότητας ισχύος εφ' όλου του εύρους του παλμού να μην υπερβαίνει το 1000πλάσιο των επιπέδων αναφοράς, ή οι εντάσεις των πεδίων να μην υπερβαίνουν το 32πλάσιο των επιπέδων αναφοράς. Οι παραπάνω περιορισμοί για τις τιμές κατά την διάρκεια των παλμών είναι αυστηρότεροι από τους αντίστοιχους περιορισμούς για την μέση τιμή των μεγεθών εάν το duty cycle είναι μικρότερο από 1/1000.

Αναλυτικά η νομοθεσία περί ορίων έκθεσης:

  • Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0Ηz – 300GHz)», L 199 (1999/519/EC), 30-7-1999
  • Κοινή Απόφαση υπ’ αριθ. 53571/3839 των Υπουργών Ανάπτυξης, ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε., Υγείας και Πρόνοιας, Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1105/Β/6.9.2000), άρθρα 3-4, με θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά».
  • Νόμος 4070 (ΦΕΚ 82/Α/10.4.2012), με θέμα «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (άρθρο 30).
  • Εγκύκλιος της ΕΕΑΕ για τον καθορισμό ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε εφαρμογή του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/03-02-2006), 12.01.2007, Α.Π. Π/105 /014

Επισημαίνεται ότι σε όλα τα διαγράμματα που μπορεί να δει ο χρήστης στη σελίδα κάθε σταθμού μέτρησης του ΕΠΗΠ χρησιμοποιείται το αυστηρότερο - αριθμητικά μικρότερο όριο έκθεσης του κοινού για κάθε φασματική περιοχή συχνοτήτων, εφαρμόζοντας το συντελεστή μείωσης 60%, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 30 του Νόμου 4070/2012, δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν τα όρια έκθεσης του κοινού όπως αυτά ισχύουν στην περίπτωση που η απόσταση των σταθμών κεραιών είναι μικρότερη των 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων.